Gereformeerd Vrijgemaakt

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland vormen een protestants kerkgenootschap dat ontstond uit de zogeheten Vrijmaking in 1944 en volgende jaren. Bij deze vrijmaking speelde prof. dr. Klaas Schilder een grote rol.

gkv

Naam van de kerk

Vanwege het belang dat werd toegekend aan de voortzetting van het gedachtegoed van de Reformatie noemden deze kerken zich officieel Gereformeerde Kerken in Nederland; echter om verwarring te vermijden met de kerken die zich aan de uitspraken van de synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland lieten binden (volgens de vrijgemaakten in strijd met artikel 31 Dordtse kerkorde), is de toevoeging vrijgemaakt gangbaar geworden. Deze toevoeging is ontleend aan de Acte van vrijmaking of wederkeer, het document dat aan de basis lag van de afsplitsing in 1944 die Vrijmaking wordt genoemd. Het kerkgenootschap waarvan de vrijgemaakten zich afscheidden, de Gereformeerde Kerken (opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland), wordt – ter onderscheiding – synodaal genoemd door de vrijgemaakten. Een oudere aanduiding van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) is dan ook Gereformeerde kerken (onderhoudende Artikel 31). Hierom werden de kerkleden wel aangeduid als ‘artikel 31-ers’.

Schrift en traditie

In de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt staat één verzameling van boeken centraal: de Bijbel. Daarnaast hebben de zogenaamde Drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) ondersteunend gezag bij de interpretatie van de bijbel. Zij illustreren de binding van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt aan de gereformeerde traditie.

(Bron: Wikipedia)