Liturgie kerkdienst

De liturgie binnen de eredienst
In onze gemeente staat de prediking van het Evangelie van Jezus Christus centraal. God zond Zijn Zoon naar deze wereld om voor de zonden van het menselijk geslacht te sterven. Jezus heeft op de aarde een voorbeeld gegeven van hoe je een volmaakt leven kunt leiden. Hij kon dat, als Gods Zoon. Hij stierf uiteindelijk voor ons, om genade te geven. Zo is de weg weer vrij tot God, de Vader. Bij Hem mogen wij schuilen. Hij bewaart ons, dag in, dag uit.

Lezen

Het lezen uit Gods Woord is iets wat bij ons elke week gebeurt. Dit doen wij uit de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Na het lezen uit de Bijbel volgt er een preek waarin het gelezen Bijbelgedeelte wordt uitgelegd. Belangrijk vinden wij dat de inhoud van de preek toepasbaar in ons leven. Het zaad dat gezaaid wordt moet immers vruchten dragen.

nbv

Zingen

Zingen speelt in onze gemeente ook een grote rol. Naast de 150 psalmen hebben wij een eigen kerkboek. Dit kerkboek, genaamd het Gereformeerd Kerkboek, bevat een rijk scala aan geestelijke liederen (gezangen). Ook zingen wij uit het Liedboek voor de Kerken. Uitgangspunt is dat de liederen kloppend moeten zijn met Schrift en Belijdenis.

Muziek voor de Heer

Naast onze eigen bundels zingen wij ook regelmatig een Opwekkingslied of een lied uit bijvoorbeeld de Johannes de Heer bundel. Ook hierbij geldt weer, de inhoud moet kloppen met datgene wat in Gods Woord staat en wat wij in de Belijdenissen onderschrijven.

In onze gemeente maken we gebruik van het kerkorgel. Naast het orgel wordt er tijdens bijzondere diensten ook gebruik gemaakt van blaasinstrumenten zoals de cornet en de trompet. Dit alles tot eer van onze Schepper!

De liturgie wordt geprojecteerd door middel van een beamer. Kerkboeken meenemen is dus niet nodig, aangezien alles via de beamer vertoond wordt.

trompet

Kerkdienst

Kerkdienst: offerende koninkrijksbijeenkomst

 • votum en groet:
  • ontmoeting met komende Koning
 • psalm en lied:
  • brandoffer
 • 10 geboden:
  • grondwet van koninkrijk van God
 • schuldbelijdenis en genadeverkondiging:
  • schuldoffer
 • Woorddienst:
  • Troonrede vertolkt door dienaar
 • 12 artikelen
  • trouw aan de vlag
 • dienst van gebeden:
  • wierookoffer
 • collecte A/avondmaal:
  • vredeoffer
 • collecte K/slotzang:
  • brandoffer
 • zegen van komende en toch al aanwezige Koning

Brandoffer

Jezelf aan God wijden

Schuldoffer

Gebroken hart en herstel relatie

Vredeoffer

Feest van verlossing vieren